برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
9 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 555
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
4 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 19 میلیارد تومان
کد ملک 558
برای فروش
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ برازنده
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 559
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
6 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 556
برای فروش
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
اتوبان چمران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 85 میلیارد تومان
کد ملک 560
برای فروش
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
10 عکس
مغازه
مغازه
خ مدرس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 557
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 550
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 552
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
6 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 554
برای فروش
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مهرآبادنو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 553