برای فروش
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ چهارباغ پایین
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 425
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 422
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.4 میلیارد تومان
کد ملک 431
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 415
برای فروش
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ فروغی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 432
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 410
برای فروش
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ فروغی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
کد ملک 405
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 434
برای فروش
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
اصغر آباد
10 عکس
باغ
باغ
اصغر آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 441
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
کد ملک 439