برای فروش
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
خ گلستان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ گلستان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 633
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 632
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 631
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 630
برای فروش
مبارکه
مبارکه
مبارکه
1 عکس
باغ
باغ
مبارکه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 628
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 33متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 629
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
8 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 626
برای فروش
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 622
برای فروش
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 625
برای فروش
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ادیب
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 624
برای فروش
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ادیب
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 627
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 623
برای فروش
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ آل محمد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 621
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 619
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 618
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 620
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 9.1 میلیارد تومان
کد ملک 617
برای فروش
روستای جار
روستای جار
روستای جار
روستای جار
روستای جار
روستای جار
روستای جار
روستای جار
روستای جار
روستای جار
روستای جار
روستای جار
10 عکس
باغ
باغ
روستای جار
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 611
برای فروش
خ جی
خ جی
خ جی
خ جی
خ جی
خ جی
خ جی
خ جی
6 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 612
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 616
برای فروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ سروش
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 10.8 میلیارد تومان
کد ملک 613
برای فروش
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
روستای ابریشم
10 عکس
باغ
باغ
روستای ابریشم
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 598
برای فروش
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ خلجا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 615
برای فروش
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
خ چهارباغ پایین
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ چهارباغ پایین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11.1 میلیارد تومان
کد ملک 608
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 614
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 606
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
زردنجان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 78 میلیارد تومان
کد ملک 604
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 605
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 610
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 603
برای فروش
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بزرگمهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 600
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 601
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 607
برای فروش
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
خ فرشادی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ فرشادی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 596
برای فروش
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
2 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 594
برای فروش
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
10 عکس
هتل
هتل
خ عبدالرزاق
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 590
برای فروش
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مدرس
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 584
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 592
برای فروش
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مشتاق سوم
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 588
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 599
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 589
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 597
برای فروش
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
خ طالقانی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 59متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 585
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 593
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 595
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 587
برای فروش
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 586
برای فروش
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
خ حکیم شفایی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ حکیم شفایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 591
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 26متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 580
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 574
برای فروش
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ عبدالرزاق
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 575
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 576
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 577
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 573
برای فروش
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
اتوبان چمران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کد ملک 578
برای فروش
خ اردیبهشت شمالی
خ اردیبهشت شمالی
خ اردیبهشت شمالی
خ اردیبهشت شمالی
خ اردیبهشت شمالی
خ اردیبهشت شمالی
خ اردیبهشت شمالی
5 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خ اردیبهشت شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 50 میلیارد تومان
کد ملک 566
برای فروش
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
خ مشتاق سوم
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ مشتاق سوم
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 254.6 تریلیون تومان
کد ملک 569
برای فروش
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
روستای فساران
10 عکس
باغ
باغ
روستای فساران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 565
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
5 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 562
برای فروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ سروش
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 161متر مربع
قیمت فروش 6.4 میلیارد تومان
کد ملک 561
برای فروش
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ دشستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 563
برای فروش
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ امام خمینی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 568
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
5 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 564
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 567
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 581
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 555
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
4 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 19 میلیارد تومان
کد ملک 558
برای فروش
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
خ برازنده
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ برازنده
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 559
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
6 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 556
برای فروش
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
اتوبان چمران
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
اتوبان چمران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 85 میلیارد تومان
کد ملک 560
برای فروش
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
10 عکس
مغازه
مغازه
خ مدرس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 557
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 550
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 552
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
6 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 554
برای فروش
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
خ مهرآبادنو
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مهرآبادنو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 553
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 551
برای فروش
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ادیب
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 549
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
دیزیچه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 539
برای فروش
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
پل فردوسی
10 عکس
مغازه
مغازه
پل فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 73متر مربع
قیمت فروش 21.9 میلیارد تومان
کد ملک 542
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 541
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 547
برای فروش
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
1 عکس
مغازه
مغازه
میدان لاله
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 546
برای فروش
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
خ امام خمینی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ امام خمینی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 544
برای فروش
پل چمران
پل چمران
پل چمران
پل چمران
پل چمران
پل چمران
پل چمران
پل چمران
پل چمران
پل چمران
پل چمران
پل چمران
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پل چمران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 545
برای فروش
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
خ خانه اصفهان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ خانه اصفهان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 194متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 537
برای فروش
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ آل محمد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 543
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
4 عکس
مغازه
مغازه
خ ابن سینا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 17متر مربع
قیمت فروش 595 میلیون تومان
کد ملک 548
برای فروش
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
خ آمادگاه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ آمادگاه
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 531
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 532
برای فروش
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
6 عکس
مغازه
مغازه
خ احمدآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 536
برای فروش
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
10 عکس
باغ
باغ
حیدر آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 535
برای فروش
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
میدان لاله
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان لاله
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 258متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 533
برای فروش
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
اتوبان خرازی
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اتوبان خرازی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 540
برای فروش
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ آتشگاه
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 530
برای فروش
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
خ دشستان
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ دشستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 534
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 529
برای فروش
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
خ هشت بهشت غربی
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ هشت بهشت غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 528
برای فروش
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 525
برای فروش
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
خ ادیب
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 524
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 522