برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 385
برای فروش
اسلایدر عکس
گاراژ
گاراژ
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8.9 میلیارد تومان
کد ملک 388
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 398
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
خ کاوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش 969 میلیون تومان
کد ملک 363
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 361
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ فیض و خ سجاد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 86متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 308
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خ مسجد سید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 53متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 332
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 9.4 میلیارد تومان
کد ملک 359
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 32متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 270
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ چهارباغ پایین
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 340
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 254
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 266متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 328
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
خ سپه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 318
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
گلدشت
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 259
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ پوریای ولی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 351
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 32متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 271
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 262
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 369
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 281
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ آتشگاه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 338
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 289
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 252
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
خ باهنر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10.7 میلیارد تومان
کد ملک 257
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 255
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 267
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ بزرگمهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 211
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 223
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پل 25 آبان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 27 میلیارد تومان
کد ملک 212
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ باهنر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 206
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پل 25 آبان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 241
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
سپاهان شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 243
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 250
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
سه راه ملکشهر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 521
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 517
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ اشراق شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 111متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 515
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ جامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 516
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 512
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
اتوبان فرودگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 510
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 507
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 520متر مربع
قیمت فروش 31 میلیارد تومان
کد ملک 505
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 497
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 500
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مدرس
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 494
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
زغمار
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 450
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 487
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
خ باهنر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 478
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ باهنر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 480
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 490
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ خلجا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 467
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 463
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 474
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 472
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 493
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ پوریای ولی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 469
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ رباط اول
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 476
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 453
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
درچه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 448
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حیدر آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 455
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 443
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 456
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 446
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 438
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 435
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 394
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
سه راه سیمین
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 426
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 424
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 417
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 418
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 412
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 423
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ عبدالرزاق
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 408
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 406
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ فروغی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 407
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 397
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 396
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 392
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 376
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان قدس
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 375
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 367
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 371
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ زینبیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 368
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
خ کاوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 362
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مدرس
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 294
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
پل 25 آبان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 248
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 266
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مدرس
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 246
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان شهدا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 336
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 333
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ سروش
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 339
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 300
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ احمدآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 299
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 227
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ آل محمد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 209
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 201
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 213متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 202
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 304
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 237
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 269
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
کوی راه حق
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 238
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 183متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 314