برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
11 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 266متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 328
برای فروش
خ سپه
خ سپه
خ سپه
خ سپه
خ سپه
خ سپه
خ سپه
خ سپه
خ سپه
خ سپه
خ سپه
9 عکس
طبقه
طبقه
خ سپه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 318
برای فروش
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
10 عکس
باغ
باغ
گلدشت
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 259
برای فروش
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ پوریای ولی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 351
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
5 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 32متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 271
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 262
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 369
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 281
برای فروش
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
خ آتشگاه
11 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ آتشگاه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 338
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 289
برای فروش
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 252
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
خ باهنر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10.7 میلیارد تومان
کد ملک 257
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 255
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 267
برای فروش
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
خ بزرگمهر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ بزرگمهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 211
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 223
برای فروش
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
پل 25 آبان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 27 میلیارد تومان
کد ملک 212
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ باهنر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 206
برای فروش
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پل 25 آبان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 241
برای فروش
سپاهان شهر
سپاهان شهر
سپاهان شهر
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سپاهان شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 243
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 250
برای فروش
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
سه راه ملکشهر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
سه راه ملکشهر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 521
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 517
برای فروش
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
خ اشراق شمالی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ اشراق شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 111متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 515
برای فروش
خ جامی
خ جامی
خ جامی
خ جامی
خ جامی
خ جامی
خ جامی
خ جامی
خ جامی
خ جامی
خ جامی
خ جامی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ جامی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 516
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 512
برای فروش
اتوبان فرودگاه
اتوبان فرودگاه
اتوبان فرودگاه
اتوبان فرودگاه
اتوبان فرودگاه
اتوبان فرودگاه
اتوبان فرودگاه
5 عکس
سوله
سوله
اتوبان فرودگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 510
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 507
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 520متر مربع
قیمت فروش 31 میلیارد تومان
کد ملک 505
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 497
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
8 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 500
برای فروش
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مدرس
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 494
برای فروش
زغمار
زغمار
زغمار
زغمار
زغمار
زغمار
زغمار
زغمار
زغمار
زغمار
زغمار
9 عکس
باغ
باغ
زغمار
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 450
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 487
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
5 عکس
مغازه
مغازه
خ باهنر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 478
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ باهنر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 480
برای فروش
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
9 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 490
برای فروش
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
خ خلجا
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ خلجا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 467
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 463
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 474
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 472
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 493
برای فروش
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
10 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 479
برای فروش
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
11 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ پوریای ولی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 469
برای فروش
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
خ خواجو
10 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 471
برای فروش
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
خ رباط اول
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ رباط اول
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 476
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 453
برای فروش
درچه
درچه
درچه
درچه
درچه
درچه
درچه
درچه
درچه
درچه
درچه
9 عکس
باغ
باغ
درچه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 448
برای فروش
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
حیدر آباد
10 عکس
باغ
باغ
حیدر آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 455
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 443
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 456
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
7 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 446
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 438
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 435
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 394
برای فروش
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سه راه سیمین
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 426
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 424
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 417
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 418
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 412
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 423
برای فروش
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ عبدالرزاق
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 408
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 406
برای فروش
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ فروغی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 407
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 397
برای فروش
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 396
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 392
برای فروش
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 376
برای فروش
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان قدس
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 375
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 367
برای فروش
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 371
برای فروش
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ زینبیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 368
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
طبقه
طبقه
خ کاوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 362
برای فروش
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مدرس
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 294
برای فروش
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پل 25 آبان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 248
برای فروش
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 266
برای فروش
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مدرس
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 246
برای فروش
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
10 عکس
مغازه
مغازه
میدان شهدا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 336
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 333
برای فروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ سروش
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 339
برای فروش
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
9 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 300
برای فروش
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ احمدآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 299
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 227
برای فروش
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ آل محمد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 209
برای فروش
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 201
برای فروش
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 213متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 202
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 304
برای فروش
شهدا
شهدا
شهدا
1 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 237
برای فروش
خ 5 آذر
خ 5 آذر
خ 5 آذر
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 269
برای فروش
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
10 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
کوی راه حق
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 238
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 183متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 314
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
6 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 330
برای فروش
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 325
برای فروش
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 8.1 میلیارد تومان
کد ملک 491
برای فروش
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 222
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 360
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
9 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 21.7 میلیارد تومان
کد ملک 221
برای فروش
خ مسجد سید
خ مسجد سید
خ مسجد سید
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ مسجد سید
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 218
برای فروش
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ جابر انصاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 205
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 204