برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 443
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 456
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
7 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 446
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 438
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 435
برای فروش
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
سه راه سیمین
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
سه راه سیمین
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 426
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 424
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 417
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 418
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 412
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 423
برای فروش
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
خ عبدالرزاق
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ عبدالرزاق
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 408
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 406
برای فروش
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
خ فروغی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ فروغی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 407
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 397
برای فروش
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
خ مصلی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 396
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 392
برای فروش
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
خ فرسان
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 376
برای فروش
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
میدان قدس
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان قدس
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 375
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 367
برای فروش
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
خ پوریای ولی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ پوریای ولی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 371
برای فروش
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
خ زینبیه
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ زینبیه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 368
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
طبقه
طبقه
خ کاوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 362
برای فروش
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مدرس
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 294
برای فروش
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
پل 25 آبان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
پل 25 آبان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 248
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 304
برای فروش
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 266
برای فروش
خ مدرس
خ مدرس
خ مدرس
1 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ مدرس
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 246
برای فروش
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
میدان شهدا
10 عکس
مغازه
مغازه
میدان شهدا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 336
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 333
برای فروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
خ سروش
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ سروش
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 339
برای فروش
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
خ مولوی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 300
برای فروش
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
خ احمدآباد
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ احمدآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 299
برای فروش
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
خ آل محمد
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ آل محمد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 209
برای فروش
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 201
برای فروش
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
خ بهارستان
11 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ بهارستان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 213متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 202
برای فروش
شهدا
شهدا
شهدا
1 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 237
برای فروش
خ 5 آذر
خ 5 آذر
خ 5 آذر
1 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 269
برای فروش
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
کوی راه حق
10 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
کوی راه حق
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 238
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ کاوه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 183متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 314
برای فروش
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
خ کاوه
6 عکس
مغازه
مغازه
خ کاوه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 330
برای فروش
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
نظر
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 8.1 میلیارد تومان
کد ملک 491
برای فروش
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
چمران
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 222
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ ابن سینا
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 360
برای فروش
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
خ باهنر
10 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 21.7 میلیارد تومان
کد ملک 221
برای فروش
خ مسجد سید
خ مسجد سید
خ مسجد سید
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خ مسجد سید
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
کد ملک 218
برای فروش
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
خ جابر انصاری
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ جابر انصاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 5.9 میلیارد تومان
کد ملک 205
برای فروش
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
خ ابن سینا
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خ ابن سینا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 204
برای فروش
شهرک امیریه
شهرک امیریه
شهرک امیریه
شهرک امیریه
شهرک امیریه
شهرک امیریه
شهرک امیریه
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک امیریه
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 203